Невъзможното бъдеще на Земята, в което флората и фауната спасяват планетата